۲۹ اسفند ۱۳۹۸
اسفند ۲۹, ۱۳۹۸

انواع طرح فرش ایرانی

اسفند ۲۹, ۱۳۹۸ ۰ دیدگاه

انواع طرح فرش ایرانی

دسته بندی فرش بر اساس نقش و طرح فرش ایران براساس یک طبقه بندی کلی به چند گروه تقسیم میشود که در ذیل ۸ نمونه از طرح فرش ایرانی را گردآوری نمودیم.


طرح فرش شاه عباسى:
اساس طرح فرش شاه عباسی را گل هاى طراحى شده خاصى تشکیل مى دهند که به نام شاه عباسى مشهور شده است. این گل هاى تجرید یافته، ضمن شاخه و برگ ها و گاه اسلیمى ها و ختائى درمتن و حاشیه فرش، نقشه اصلى را تشکیل مى دهند.

اسلیمى یکی از طرح فرش ایرانی می باشد:
شکل اصلى طرح فرش اسلیمی را شاخه هاى دورانى در میان برگ ها تشکیل مى دهد. این شاخه ها تجرید یافته طرح درخت مى باشد. معروف ترین طرح فرش اسلیمى ها، اسلیمى دهن اژدر است. در این نوع اسلیمى انتهاى هر شاخه به دو بخش متقارن منشعب مى گردد و به صورت فکین اژدها نشان داده مى شود و روى ساقه شاخه ها جوانه هایى در نقاط مختلف تزئین شده است که بیشتر این جوانه ها را اسلیم مى نامند.

طرح فرش اسلیمی,نقش هاى قالى,طرح فرش

شکل اصلى طرح فرش اسلیمی را شاخه هاى دورانى در میان برگ ها تشکیل مى دهد

فرش با طرح بته جقه:
طرح فرش بته اى تجرید یافته درخت سرو است. بته هاى سرکج فرش ایران که به بته جقه شهرت یافته است. در طرح فرش بته اى اندازه و اشکال مختلف به چشم مى خورد.

طرح فرش,طرح هاى اصیل ایرانى,طرح فرش بته ای

طرح فرش بته اى تجرید یافته درخت سرو است

طرح فرش درختى:
با وجودى که در طراحى فرش اساس کار را شاخه و برگ ها تشکیل مى دهند ولى در طرح هاى درختى سعى شده است تا وجه تشابه زیاد با طبیعت حفظ گردد. در اغلب طرح هاى این گروه درخت و درختچه هاى کوچک و بزرگ به ویژه به صورت انفرادى ترکیب اصلى را تشکیل داده اند و با اجزاء دیگرى ترکیب شده اند.

طرح شکارگاه فرش:
مشخصاتى که در مورد طرح هاى درختى ذکر شده در طرح هاى فرش شکارگاه نیز وجود دارد، اما در اغلب طرح هاى شکارگاه، حیوانات وحشى در حال شکار نقش بسته شده است.

طرح فرش,طرح شکارگاه فرش,طراحى فرش

در طرح هاى فرش شکارگاه حیوانات وحشى در حال شکار وجود دارد

طرح فرش ترکمن یا بخارا:
طرح فرش هاى ترکمن از لحاظ هندسى و شکستگى خطوط در ردیف طرح هاى ایلى و خاص مردم کوچ نشین است که به طور ذهنى و بدون نقشه بافته مى شود.

طرح فرش ترکمن,فرش ایرانی,طرح فرش

طرح فرش هاى ترکمن به طور ذهنى و بدون نقشه بافته مى شود

طرح فرش گل فرنگ:
طرح قالی گل فرنگ ترکیبى است از طرح هاى اصیل ایرانى با گل هاى طبیعى، مخصوصا گل سرخ. در طرح فرش گل فرنگ از رنگ هاى تند و روشن مخصوصا رنگ هاى سرخ استفاده مى شود.

نقش هاى قالى,فرش ایرانی,طرح هاى اصیل ایرانى

طرح قالی گل فرنگ ترکیبى است از طرح هاى اصیل ایرانى با گل هاى طبیعى

هندسى یکی دیگر از طرح فرش ایرانی می باشد:
کلیه نقوش این طرح فرش به صورت هندسى و با استفاده از خطوط زاویه دار به وجود مى آید.

انواع طرح فرش,طرح فرش گل فرنگ,طرح فرش هندسی

یکی از طرح فرش ایرانی طرح هندسی می باشد